Protecció de dades de caràcter personal

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter general es troba regulat en conjunt de normes, que tenen per finalitat la tutela d’aquest dret de les persones físiques.

La Universitat de Girona garanteix el dret a la protecció d’acord amb les disposicions contingudes al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, així com a la resta de normativa vigent en aquesta matèria.

Pel correcte acompliment de les obligacions legals en aquest àmbit, la Universitat de Girona es va dotar d’una comissió tècnica, que és la Comissió de Seguretat de Dades de Caràcter Personal de la Universitat de Girona, la qual es troba regulada a les Normes sobre tractament de dades de caràcter personal a la Universitat de Girona ( aprovades pel Consell de Govern de la Universitat de Girona, en la sessió número 9/05, tinguda el dia 29 de setembre 2005, i publicades al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya núm. 4494 de 21.10.2005).

Responsable del tractament

Identitat: Universitat de Girona
Adreça postal: Plaça St. Domènec, 3, 17004. Girona
Telèfon: 972 41 80 00
e-mail: secretari.general@udg.edu

Delegat de protecció de dades

De conformitat amb el que prescriu l’article 37.1 Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, mitjançant resolució rectoral d’1 de juliol de 2018, es va designar delegat de protecció de dades al Sr. Pere Simón Castellano.

Les dades de contacte del DPO són:

e-mail: dpd@udg.edu
Adreça postal: Plaça St. Domènec, 3. 17004 Girona
Telèfon: 972 41 80 00

El Delegat de Protecció de Dades actua d’enllaç amb les autoritats de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades i Autoritat Catalana de Protecció de Dades) per qüestions relatives al tractament de les dades personals i l'exercici de drets.

Té encomanades com a principals funcions la supervisió del compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de les polítiques de privacitat del responsable del tractament (Universitat de Girona), així com la d’informar i assessorar al responsable del tractament.

Procedència de les dades

Principalment, la Universitat de Girona obté les dades de caràcter personal a través dels propis afectats, mitjançant els diferents tipus de formularis (sollicituds, altes d’usuari, etc) que aquests omplen mitjançant la web, o bé en suport paper. També són objecte de tractament les dades facilitades en virtut dels diferents negocis jurídics que pugui subscriure la Universitat de Girona (contractes, convenis, etc.).

Finalitats del tractament de les dades personals

La Universitat de Girona tracta les dades personals recollides únicament per a les finalitats per les quals han estat facilitades.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

Els usuaris i interessats en les activitats i serveis de la Universitat de Girona garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Conservació

Amb caràcter general, tret que legalment s’estableixi altra cosa, les dades personals proporcionades pels usuaris i interessats s'han de conservar per la Universitat mentre siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals, en cada cas, hagin estat recollides, sens perjudici del dret que els assisteix a oposar-se a determinats tractaments (inclosa la retirada de consentiment per a aquells tractaments que ho requerissin) i / o sollicitar la supressió d'aquells.

En cas de donar-se alguna d'aquestes circumstàncies anteriors, les dades personals passaran a una situació de bloqueig, durant la qual l'accés a aquestes estarà limitat a les següents finalitats:

  • Per a l'atenció de possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les seves dades.
  • Per atendre qualsevol requeriment de les administracions públiques, jutges, tribunals i ministeri fiscal.

Un cop finalitzat el termini de bloqueig, les dades personals seran eliminades definitivament.

Les dades personals obtingudes i tractades arrel de la subscripció de qualsevol dels contractes que formalitzi la Universitat, el termini de bloqueig serà de deu (10) anys, a comptar de la finalització de la relació contractual o, si escau, des de la data en la qual es faci efectiu el dret d'oposició al tractament o el dret de supressió.

Si les dades personals han estat facilitades a través dels diferents formularis disponibles a la pàgina web de la Universitat de Girona, el termini de conservació, amb caràcter general, serà de tres (3) anys, sense perjudici del termini específic que pugui establir-se en cada concret tractament de dades.

En tot cas, seran conservades durant els terminis legals de compliment d'obligacions legals exigibles a la Universitat de Girona.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La legitimació per al tractament de les dades personals de categoria no especial, o dit d’altra manera, els supòsits que faculten el tractament de dites dades es troben recollits a l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades.

Durant el tractament de les dades personals la Universitat de Girona no les cedirà a un tercer, excepte que s’hagi de dur a terme en compliment d'una obligació legal o bé, s’hagi obtingut prèviament el consentiment de la persona afectada,fent-li avinent en qualsevol cas les conseqüències que suposa el no consentiment, i en particular de la impossibilitat de prestar el servei de què es tracti.

Per la prestació dels seus serveis i la consecució de les seves finalitats, la Universitat de Girona pot requerir la utilització de comunicacions a prestadors de serveis informàtics o altres proveïdors de serveis que en aquest cas actuaran com a encarregats de tractament, per la qual cosa restaran sotmesos a les condicions de confidencialitat i de seguretat en el tractament de les dades a que puguin tenir accés, podent estar ubicades fora de la Unió Europea a l'empara de l'acord entre Estats Units-Unió Europea anomenat "Privacy Shield" o "Escut de Privadesa" ((la informació es troba disponible a https://www.privacyshield.gov

Drets dels afectats

Les persones afectades disposen dels següents drets:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Es poden exercir aquests drets mitjançant escrit (https://aserv.udg.edu/registre/Formulari.aspx?tipus=Sollicitud) adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Girona, que pot ser presentat directament a qualsevol de les seves oficines de registre, o a qualsevol dels llocs de presentació que a aquests efectes estableix l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.